Get Adobe Flash player


LOGO

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00.- 18.00.

W soboty przedszkole jest czynne po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka
(zgłoszenia do czwartku)

Nasi Partnerzy:

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA
KONCEPCJI PRACY
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO GRZYBEK W PUCKU
NA LATA 2015-2020

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze założenia Koncepcji pracy Przedszkola. Cały dokument, wraz z harmonogramem działań dostępny jest do wglądu w sekretariacie Przedszkola

I. Podstawa utworzenia, realizacji i modyfikacji Koncepcji Pracy Przedszkola:

1. Statut Przedszkola Niepublicznego Grzybek w Pucku.
2. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego zawarta w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (D.U. z dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803)
3. Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego
4. Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego
- programy realizowane przez poszczególne grupy
- programy własne nauczycieli do realizacji w grupach i międzygrupowe
5. Przyjęty w do realizacji w Przedszkolu indeks metod wspomagających rozwój dziecka
a) metody aktywizujące, ze szczególnym uwzględnieniem metody projetu.
b) pedagogika zabawy  ? zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
c) wychowanie przez sztukę
e) metody wspomagające rozwój zmysłów, rozwój intelektualny, myślenie twórcze; wspomaganie małego dziecka w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i słuchania,
f) realizowane programy ogólnopolskie
g) programy  ( w tym indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne) przeznaczone do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


SYTUACJA PRZEDSZKOLA NA ROK BADANIA ? 2014

I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Charakterystyka Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stosowany system wartości

 

Przedszkole „Grzybek” jest placówką niepubliczną. Budynek, w którym zlokalizowane jest przedszkole jest bezpieczny i spełnia wszystkie obowiązujące normy. Przedszkole posiada 4 duże, jasne, przestronne sale do zajęć dydaktycznych, każda z pełnym węzłem sanitarnym; salę do zajęć ruchowych oraz gabinet logopedyczny. Pomieszczenia przedszkolne oraz środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Wyposażenie w atrakcyjne zabawki zachęca do swobodnej zabawy. Za budynkiem Przedszkola znajduje się duży, ogrodzony plac zabaw. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji.
Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne w zakresie rytmiki, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania, a także systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.
W przedszkolu organizowane są zajęcia z rytmiki, języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, logopedii. W ofercie edukacyjnej naszego przedszkola znajduje się również organizacja różnorodnych wydarzeń i imprez, zgodnie z Kalendarzem Wydarzeń. Dzieci poznają otaczający świat społeczny i kulturowy, rozwijane są postawy ekologiczne, uczymy poszanowania dla otaczającej nas przyrody oraz wzbogacamy wiedzę dzieci o regionie.

 

1. Dbałość o poczucie bezpieczeństwa dziecka i życzliwą atmosferę.
2. Wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci ze szczególnym wspieraniem indywidualnego rozwoju.
3. Wrażliwość na potrzeby innych i estetykę otoczenia.
4. Rozwijanie kreatywnego myślenia i twórczego działania.
5. Poszanowanie tradycji narodowych i lokalnych.
6. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się i zgodnego współdziałania.
7. Rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym - szanowanie przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych.

 

STRATEGIA REALIZACJI ZAŁOŻENIA KONCEPCJI NA LATA 2015-2020

 

I.

 

Wizja przedszkola

1. Przedszkole Niepubliczne Grzybek wspomaga rozwój i edukację dzieci w warunkach przyjaznych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Nasi absolwenci są wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole. Absolwenci otwarci są na kontakty z innymi ludźmi, cechuje ich będzie śmiałość i twórcza postawa.
2. Praca Przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Przedszkole wyposaża dzieci w wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji.
3. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
4. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
5. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
6. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.
7. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania praw dziecka oraz dbania o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
8. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
9. Przedszkole realizuje cele przedszkola promujacego szanowanie przyrody oraz zdrowy styl życia .
10 Przedszkole stwarza warunki do poznania regionu.
11. Przedszkole jest otwarte na potrzeby Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? diagnozuje ich potrzeby oraz organizuje warunki do realizacji i zaspokajania potrzeb z uwzględnieniem możliwości dziecka.

 

II.

 

 

 

 

Misja Przedszkola

Nasze przedszkole:

 • zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, na miarę jego możliwości
 • traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo
 • zwraca szczególną uwagę na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci szczególnie uzdolnione
 • kształtuje postawy moralne,
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 • troszczy się o zdrowie, bezpieczeństwo i harmonijny rozwój dziecka,
 • wdraża do zachowań społecznie akceptowanych,
 • przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami,
 • rozbudza zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • zapewnia równowagę między rozwojem fizycznym, emocjonalnym i poznawczym,
 • zapewnia potrzebę ruchu i swobodnej zabawy,
 • kształtuje postawy prozdrowotne i ekologiczne,
 • kształci postawy obywatelskie
 • wspomaga rodziny w wychowaniu dziecka,
 • przygotowuje do podjęcia nauki w szkole,
 • współpracuje z rodzicami, wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

 

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA - KLUCZOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ NA LATA 2015-2020

 

 

I.

 

 

Cele i zadania główne

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
4. Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i aktywności dziecka, nabywanie umiejętności organizowania pracy indywidualnej i w grupie na różnych płaszczyznach działalności:
a) kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
b) poznawanie otaczającego świata przyrodniczego i społecznego,
c) nabywanie doświadczeń w obcowaniu z tradycja i kulturą. Poznanie regionu.
5. Budowanie systemu wartości.
6. Rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi.

 

PROWADZENIE POWYŻSZYCH DZIAŁAŃ JEST UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI, A TYM SAMYM NA  STWORZENIE MODELU ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:
a) jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
b) ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
c) potrafi współdziałać w zespole,
d) jest zainteresowany nauką i literaturą,
e) jest samodzielny,
f) jest aktywny w podejmowaniu działań,
g) lubi działania twórcze,
h) jest wrażliwy estetycznie,
i) akceptuje zdrowy styl życia,
j) ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
k) cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
l) czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KRYTERIA SUKCESU

 • Poprawi się jakość pracy Przedszkola
 • Oferta edukacyjna Placówki będzie wzbogacona i modyfikowana w miarę potrzeb
 • Wzrośnie liczba Dzieci
 • Znane i akceptowane będą  prawa dziecka. 
 • Wzrośnie poczucie odpowiedzialności za otaczające środowisko.
 • Wzrośnie zadowolenie z zaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci.
 • Wzrośnie wiedza dzieci w zakresie znajomości regionu i wychowania obywatelskiego.
 • Rozwijać się będą zainteresowania dzieci.
 • Nastąpi większa integracja przedszkola z rodzicami.
 • Wzrośnie pozytywne postrzeganie placówki w środowisku lokalnym.
 • Wzrośnie skuteczność pracy nauczycieli oraz umiejętność współpracy w zespołach.
 • Stałej poprawie ulegać będzie budynek przedszkolny, plac zabaw i baza dydaktyczna.

 

EWALUACJA I MODYFIKACJA KONCEPCJI

Każdy pracownik zapoznaje się z Koncepcją Pracy Przedszkola. Na Posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach z Rodzicami Koncepcja jest analizowana i poddawana modyfikacji. Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, w formie ulotek, koncepcja będzie również dostępna na stronie internetowej Przedszkola. Nauczyciele i Rodzice będą mogli dokonywać modyfikacji Koncepcji poprzez rozmowy, dyskusje, kwestionariusz ankiety, zgłaszanie propozycji, inicjatyw . Ewaluacja i modyfikacja Koncepcji dokonywana będzie po roku (w 2016r) oraz po trzech latach funkcjonowania (2018r), a także na zakończenie ? w 2020 r

ZATWIERDZONO DO REALIZACJI NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ 29.01.2015: